Kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây xanh trong nhà trường

          Tổ chức chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây nhằm chào mừng năm học mới và tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, thực sự tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt vui chơi, an toàn, hấp dẫn đối với học sinh. Trường TH Đại Hóa thực hiện vào ngày 08/09/2021. Sau đây là một số hình ảnh.